زرشک تازه کوهی

قیمت عمده زرشک تازه کوهی

به دلیل این که کشور دارای چهار فصل می باشد. در برخی از مناطق آب و هوایی خشک انواع میوه زرشک توسط کشاورزان کاشته می شود. که یک نوع آن به زرشک تازه کوهی معروف اس

بیشتر بخوانید

مرکز خرید زرشک تازه کوهی

مراکز خرید مهمی در کشور به تبادل کالا های ارگانیک می پردازند. انواع زرشک تازه کوهی جعبه ای از محصولات دریافتی این واحد ها هستند. بسته ها در چندین مقدار حاوی میو

بیشتر بخوانید