تولیدی زرشک پفکی

شرکت تولیدی زرشک پفکی عمده

شرکت تولیدی زرشک پفکی عمده در مناطقی که این محصول کشت برداشت می شود استقرار دارد، این محصول پس از برداشت توسط کشاورزان به کارخانه های فرآوری و بسته بندی این محص

بیشتر بخوانید