قیمت عمده زرشک تازه

قیمت عمده زرشک تازه کوهی

به دلیل این که کشور دارای چهار فصل می باشد. در برخی از مناطق آب و هوایی خشک انواع میوه زرشک توسط کشاورزان کاشته می شود. که یک نوع آن به زرشک تازه کوهی معروف اس

بیشتر بخوانید